Рекултивации

14/06/2014 | 0 Comment

 Проекти за техническа рекултивация.

Continue Reading

Консултантски услуги

| 0 Comment

 Извършване на консултантска дейност в областта инфраструктурното проектиране, строителство, геодезия и кадастър.

Continue Reading

Изработване на тръжни книжа

| 0 Comment

 Подготовка на тръжна документация.  Подготовка на оферти за участие в търгове.  

Continue Reading

Екзекутивна документация

| 0 Comment

 Направа на екзекутивни чертежи след завършване на строително-ремонтни работи.

Continue Reading

Проекти за укрепване на слаби места

| 0 Comment

 Проучвания с георадар.  Проекти за полагане на геомрежи и геотекстили.  

Continue Reading

Пътища и улици

| 0 Comment

 Проекти за нови и ремонт на съществуващи пътища и улици.

Continue Reading

Геодезия и кадастър

| 0 Comment

 Геодезически измервания по време на строителство.  Създаване на работна геодезическа основа.  Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри.  Изработване на ПУП и регулационни планове.  Периодични замервания за следене на  деформации и изработки.

Continue Reading

Ж.П. линии

| 0 Comment

 Проучване и проектиране на нови ж.п. линии.  Проекти за ремонти на съществуващи ж.п. линии и гари.  Проекти за частични ремонти в локомотивни депа и други обекти на железопътната инфраструктура.

Continue Reading