ЗА НАС

Everything about our journey goes here

Непрестанното обновяване и модернизация на техническата база са наша основна цел.
От 2009 година, фирмата внедрява специализирания софтуер Ferrovia (комплексно проектиране на железопътни линии и гари), а по-късно и Plateia (комплексно проектиране на пътища и улици), разработени от Словенската фирма CGS plus – предпочитан разработчик на Autodesk.

Фирмата разполага със съвременна офис техника, геодезическо оборудване и собствен софтуер, специализиран за оптимизация на съществуващи жп линии.

Ние работим по интегрирана система за управление.

Фирмата е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Работещите във фирмата членуват в Националното сдружение-общество на инженерите по железен път.

Политика за управление:

Фирмата има опит в съвместна работа с други проектантски и строителни фирми при изработване и реализиране на комплексни инфраструктурни проекти и е надежден партньор в големи международни екипи.

Референции от някои от нашите възложители: ДП „НК Железопътна Инфраструктура“, ДП ТСВ, ГБС, СУДОП Прага, „Транспроект“ ЕАД, „Югозападно държавно предприятие” ДП – МЗХ.

TEAMS

I AM REALLY GOOD AT THE FOLLOWING TECHNICAL TEAMS

team member
Иновативните подходи за създаване на креатив-
на среда, условия на труд и техническа обезпеченост са сред основните приоритети в ръководенето на компанията ни.
Управител на фирмата е инж. Марин Васев – специалист „Транспортно строителство“ със сoлидни познания и опит в областта на транспортното проектиране, строителство и геодезия.
Съдружниците са инженери – специалност „Транспортно строителство“ с опит в инфраструктурното проектиране, уважавани в професионалната среда като коректни и надеждни партньори.
Numeric Factor

SERVICE

Celery seakale desert raisin taro wakame pea sprouts. Broccoli rabe courgette rock melon cress epazotebell

Ж.П. линии

 Проучване и проектиране на нови ж.п. линии.

 Проекти за ремонти на съществуващи ж.п. линии и гари.

 Проекти за частични ремонти в локомотивни депа и други обекти на железопътната инфраструктура.

Геодезия и кадастър

 Геодезически измервания по време на строителство.
 Създаване на работна геодезическа основа.
 Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри.
 Изработване на ПУП и регулационни планове.
 Периодични замервания за следене на  деформации и изработки.

Пътища и улици

 Проекти за нови и ремонт на съществуващи пътища и улици.

Проекти за укрепване на слаби места

 Проучвания с георадар.

 Проекти за полагане на геомрежи и геотекстили.

 

Екзекутивна документация

 Направа на екзекутивни чертежи след завършване на строително-ремонтни работи.

Изработване на тръжни книжа

 Подготовка на тръжна документация.

 Подготовка на оферти за участие в търгове.

 

Консултантски услуги

 Извършване на консултантска дейност в областта инфраструктурното проектиране, строителство, геодезия и кадастър.

Рекултивации

 Проекти за техническа рекултивация.

PORTFOLIO

PREVIOUS ASSOCIATIONS THAT HELPED TO GATHER EXPERIENCE

  • ALL
  • Железопътно проектиране
  • Пътно Проектиране
  • Геодезия
  • Други

TESTIMONIAL

PREVIOUS ASSOCIATIONS THAT HELPED TO GATHER EXPERIENCE

Контакти

РОЛПЛЮС ООД