Геодезия и кадастър

14/06/2014 | 0 Comment

 Геодезически измервания по време на строителство.
 Създаване на работна геодезическа основа.
 Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри.
 Изработване на ПУП и регулационни планове.
 Периодични замервания за следене на  деформации и изработки.

TAGS

0 Comments